• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Hội thảo kỹ thuật với kỹ sư của Maker IHI – Niigata Nhật Bản 11/2023

Hội thảo kỹ thuật với kỹ sư của Maker IHI – Niigata Nhật Bản 11/2023

Hội thảo kỹ thuật giữa máy trưởng các tàu lai Azimuth Công ty CP DVHH Tân Cảng với các kỹ sư của Maker IHI – Niigata Corp. Nhật Bản 11/2023