Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị

Trần Thị Hồng Thu

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Hồng Thu

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh

1981

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Giáo dục học, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác:
 • 08/2003 – 06/2012: Trợ giảng, Khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Giảng viên Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội.
 • 08/2012 – 12/2012: Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
 • 01/2023 – 4/2014: Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Tông công ty Tân cảng Sài Gòn
 • 5/2014 – 01/2017: Trưởng ban KHTH, Văn phòng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Đảng viên
 • 02/2017 – 01/2018: Thư ký thường trực Hội đồng thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Chi ủy viên.
 • 02/2018 – 12/201: Phó Chánh Văn phòng, kiêm Thư ký thường trực Hội đồng thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Chi ủy viên.
 • 12/2019 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

Phan Văn Tiến

Thành viên HĐQT

Phan Văn Tiến

Thành viên HĐQT

Năm sinh

1971

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Khoa học Quân sự Chỉ huy tham mưu.

Quá trình công tác:
 • 07/1996 – 03/1998: Trưởng ngành Hàng hải Tàu HQ-15; Trưởng ngành Hàng hải Tàu HQ-01; Thuyền phó Tàu HQ- 661; Thuyền phó Tàu HQ- 622; Thuyền trưởng Tàu HQ- 624, Lữ Đoàn 171 Hải quân.
 • 05/2005- 08/2007: Học viên sĩ quan lớp TC-15, Chỉ huy Tham mưu cấp Chiến thuật, chiến dịch, Hệ I – Học viện Hải Quân Nha Trang.
 • 08/2007- 08/2008: Thuyền phó Tàu TC-02; TC-08, Xí nghiệp lai dắt Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 08/2008- 06/2010: Hoa tiêu Hạng 3, Công ty Hoa tiêu Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. 06/2010- 01/2011: Thuyền trưởng Tàu TC-06, Xí nghiệp Lai dắt Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 01/2011- 11/2011: Đội phó đội phương tiện thuỷ kiêm thuyền trưởng Tàu Hoa tiêu Tân Cảng P2, Công ty Hoa tiêu Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 11/2011- 10/2013: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân cảng, Công ty Hoa tiêu Tân cảng – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 10/2013- 05/2017: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn .
 • 05/2017- 02/2020: Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 02/2020 – nay: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải Tân Cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Phạm Hồng Phong

Thành viên HĐQT

Phạm Hồng Phong

Thành viên HĐQT

Năm sinh

1972

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điều khiển tàu biển

Quá trình công tác:
 • 10/2009 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ – Vận tải biển Hải Vân

Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát

Mộng Đăng Xuân

Trưởng Ban kiểm soát

Mộng Đăng Xuân

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh

1976

Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ: Tổ chức quản lý vận tải – Trường ĐH GTVT TP. Hồ Chí Minh.

+ Đại học: Kinh tế lao động – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Quá trình công tác:
 • 4/2004 -10/2006: Nhân viên điều độ, Trung tâm điều độ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 10/2006 -3/2008: Nhân viên Định mức, Ban Quản lý lao động – Định mức, Phòng TCLĐ-TL, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 3/2008 – 4/2010: Trưởng ban, Ban Quản lý lao động – Định mức, Phòng TCLĐ-TL, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 4/2010-12/2010: Trưởng ban, Ban Tổ chức lao động, Phòng TCLĐ-TL, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 12/2010-6/2011: Trưởng ban, Ban Tổ chức lao động, Phòng TCLĐ-TL, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 6/2011-5/2014: Trưởng ban, Ban Tổ chức lao động, Phòng TCLĐ-TL, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 6/2014 – nay: Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động – Tiền lương – Phó Giám đốc Nhân sự, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Võ Hồng Quân

Kiểm soát viên

Võ Hồng Quân

Kiểm soát viên

Năm sinh

1996

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Quá trình công tác:
 • 12/2019-3/2020: Nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải và Xếp dỡ Tân Cảng
 • 03/2020-06/2020: Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải và Xếp dỡ Tân Cảng
 • 06/2020-03/2021: Nhân viên Ban Kế toán Logistics, Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
 • 04/2021 đến nay: Nhân viên Ban Kế toán Vật tư – Tiền lương, Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Vương Thị Kim Thanh

Kiểm soát viên

Vương Thị Kim Thanh

Kiểm soát viên

Năm sinh

1981

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật.

Quá trình công tác:
 • 04/2004 – 07/2008: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin
 • 08/2008 – 02/2009: Chuyên viên Phòng Thuyền viên, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển Nam Việt
 • 03/2009 – 04/2011: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
 • 05/2011 – 06/2012: Thư ký TGĐ, Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
 • 11/2012 – 01/2023: Nhân viên Pháp chế, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng
 • 02/2023 đến nay: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

Ban Giám đốc Ban Giám đốc

Phan Văn Tiến

Giám đốc

Phan Văn Tiến

Giám đốc

Năm sinh

1971

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Khoa học Quân sự Chỉ huy tham mưu.

Quá trình công tác:
 • 07/1996 – 03/1998: Trưởng ngành Hàng hải Tàu HQ-15; Trưởng ngành Hàng hải Tàu HQ-01; Thuyền phó Tàu HQ- 661; Thuyền phó Tàu HQ- 622; Thuyền trưởng Tàu HQ- 624, Lữ Đoàn 171 Hải quân.
 • 05/2005- 08/2007: Học viên sĩ quan lớp TC-15, Chỉ huy Tham mưu cấp Chiến thuật, chiến dịch, Hệ I – Học viện Hải Quân Nha Trang.
 • 08/2007- 08/2008: Thuyền phó Tàu TC-02; TC-08, Xí nghiệp lai dắt Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 08/2008- 06/2010: Hoa tiêu Hạng 3, Công ty Hoa tiêu Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. 06/2010- 01/2011: Thuyền trưởng Tàu TC-06, Xí nghiệp Lai dắt Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 01/2011- 11/2011: Đội phó đội phương tiện thuỷ kiêm thuyền trưởng Tàu Hoa tiêu Tân Cảng P2, Công ty Hoa tiêu Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 11/2011- 10/2013: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân cảng, Công ty Hoa tiêu Tân cảng – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 10/2013- 05/2017: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn .
 • 05/2017- 02/2020: Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
 • 02/2020 – nay: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải Tân Cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Nguyễn Chí Tùng

Phó Giám đốc

Nguyễn Chí Tùng

Phó Giám đốc

Năm sinh

1980

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Quá trình công tác:
 • 04/2004 – 04/2007: Nhân viên điều độ thuộc Trung tâm Điều độ ,Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 05/2007 – 05/2008: Nhân viên Phòng Logistics – Công ty CP Tân Cảng Logistics
 • 06/2008 – 03/2009: Trưởng Ban kinh doanh khai thác thuộc Phòng Logistics –  Công ty CP Tân Cảng Logistics
 • 04/2009 – 12/2009: Phó Phòng Logistics –  Công ty CP Tân Cảng Logistics
 • 01/2010 – 04/2016: Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Công ty CP Tân Cảng Logistics
 • 05/2016 – 05/2018: Giám đốc ICD Tân Cảng Nhơn Trạch – Công ty CP Tân Cảng Logistics
 • 06/2019 – nay: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

Đậu Ngọc Long

Phó Giám đốc

Đậu Ngọc Long

Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Tài chính kế toán Tài chính kế toán

Phạm Hoàng Giang

Kế toán trưởng

Phạm Hoàng Giang

Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
 • 8/2005 – 5/2013: Nhân viên kế toán, Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 5/2013 – 5/2020: Trưởng ban kế toán, Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
 • 5/2020 – nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

Kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Trưởng phòng KHKD

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Trưởng phòng KHKD

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Tổ chức hành chính Tổ chức hành chính

Phạm Quốc Tuân

Trưởng phòng TCHC

Phạm Quốc Tuân

Trưởng phòng TCHC

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Kỹ thuật vật tư Kỹ thuật vật tư

Hà Quốc Toản

Trưởng phòng KTVT

Hà Quốc Toản

Trưởng phòng KTVT

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Phòng điều độ Phòng điều độ

Bùi Văn Bắc

Trưởng phòng Điều độ

Bùi Văn Bắc

Trưởng phòng Điều độ

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Trung tâm điều hành sản xuất Trung tâm điều hành sản xuất

Nguyễn Minh Thuấn

Trưởng TTĐHSX

Nguyễn Minh Thuấn

Trưởng TTĐHSX

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Đội tàu lai dắt Đội tàu lai dắt