• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Dịch vụ shifting, hỗ trợ quay đầu

Dịch vụ shifting, hỗ trợ quay đầu

Dịch vụ hỗ trợ dịch chuyển giữa các vị trí: cầu – cầu, phao – cầu, phao – phao, quay đầu đúng vị trí đảm bảo an toàn và thuận lợi cho công tác lai dắt các tàu container cập, rời cảng.

Dịch vụ hỗ trợ dịch chuyển giữa các vị trí: cầu – cầu, phao – cầu, phao – phao, quay đầu đúng vị trí đảm bảo an toàn và thuận lợi cho công tác lai dắt các tàu container cập, rời cảng.