• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chiều ngày 14/6/2024, tại phòng Hội nghị của khách sạn Caravelle Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT đánh giá năm 2023 với sự chỉ đạo sát sao của TCT Tân Cảng Sài Gòn, sự phối hợp hiệu quả từ các cổ đông, đối tác; sự điều hành linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc; sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng, hãng tàu, Công ty DVHH đã đảm bảo ổn định SXKD, các chỉ số kinh doanh tăng trưởng cao (sản lượng +5,27%, doanh thu +6,10%, lợi nhuận + 19,18% so với năm 2022) và đạt mức cao nhất từ trước đến nay; công tác tài chính an toàn, lành mạnh; bảo đảm lợi ích của cổ đông và người lao động ở mức cao.

Bà Trần Thị Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội

Năm 2024, HĐQT, Ban điều hành xác định tiếp tục tích cực phát triển thị trường và dịch vụ ngoài, tăng doanh thu và hiệu quả cho Công ty. Một trọng tâm nữa là tìm phương án đầu tư tàu lai phù hợp với các quy định của pháp luật, tăng năng lực phương tiện cho Công ty, phục vụ sản xuất và phát triển dịch vụ ngoài.

Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo của Ban kiểm soát, Ban điều hành và những ý kiến thảo luận, phát biểu thẳng thắn của đại diện các cổ đông, HĐQT Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Ông Trần Văn Nghĩa – Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Đại diện cổ đông Công ty CP Dịch vụ – Vận tải biển Hải Vân phát biểu tại Đại hội

Ông Hồ Quang Minh – đại diện các cổ đông nhỏ lẻ phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty; thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, thông qua quỹ tiền lương 2023 và kế hoạch 2024; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với mức 30,11%/vốn điều lệ (dự kiến thực hiện chi trả cho các cổ đông từ tháng 7/2024).

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với ông Mộng Đăng Xuân; tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV đối với ông Mai Tiến Dũng (PTP. Kiểm toán nội bộ, TCT TCSG), kết quả đạt 100%.

Sau thời gian hơn 02h làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình làm việc; thể hiện sự thống nhất cao của các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty cùng hướng tới các mục tiêu SXKD năm 2024, đảm bảo các chỉ số SXKD và thu nhập bình quân NLĐ ổn định và tăng trưởng, chi trả cổ tức 2024 ở mức cao./.

Các cổ đông và đại biểu chụp hình lưu niệm