Máy trưởng Nhân viên kỹ thuật Đội ngũ

BEST TUGS – BEST SERVICES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
19/06/24 5 bình luận

Chiều ngày 14/6/2024, tại phòng Hội nghị của khách sạn Caravelle Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH)...

Xem thêm →
Hoạt động tháng công nhân năm 2024
24/05/24 5 bình luận

Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2024 Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT, Kế hoạch tổ chức hoạt động...

Xem thêm →
Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024
08/05/24 5 bình luận

Chiều 03/5, tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần (CP) Dịch vụ Hàng hải Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức...

Xem thêm →

Chương trình Tập Huấn Đội ngũ

BEST TUGS – BEST SERVICES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
19/06/24 5 bình luận

Chiều ngày 14/6/2024, tại phòng Hội nghị của khách sạn Caravelle Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH)...

Xem thêm →
Hoạt động tháng công nhân năm 2024
24/05/24 5 bình luận

Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2024 Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT, Kế hoạch tổ chức hoạt động...

Xem thêm →
Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024
08/05/24 5 bình luận

Chiều 03/5, tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần (CP) Dịch vụ Hàng hải Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức...

Xem thêm →

Lãnh đạo Kiểm tra hoạt động Đội ngũ

BEST TUGS – BEST SERVICES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
19/06/24 5 bình luận

Chiều ngày 14/6/2024, tại phòng Hội nghị của khách sạn Caravelle Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH)...

Xem thêm →
Hoạt động tháng công nhân năm 2024
24/05/24 5 bình luận

Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2024 Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT, Kế hoạch tổ chức hoạt động...

Xem thêm →
Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024
08/05/24 5 bình luận

Chiều 03/5, tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần (CP) Dịch vụ Hàng hải Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức...

Xem thêm →