• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt giàn khoan Hercules Reslience tại vị trí neo H18 tại vùng neo Vũng Tàu.

Lai dắt giàn khoan Hercules Reslience tại vị trí neo H18 tại vùng neo Vũng Tàu.