• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt giàn khoan Parameswara từ phao 0 vào cảng PV Shipyard và ngược lại.

Lai dắt giàn khoan Parameswara từ phao 0 vào cảng PV Shipyard và ngược lại.