• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt NAGA 03 từ phao 0 vùng neo Vũng Tàu ra đến cảng PV Shipyard và ngược lại.

Lai dắt NAGA 03 từ phao 0 vùng neo Vũng Tàu ra đến cảng PV Shipyard và ngược lại.