• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt sà lan Posh Giant 3 từ vị trí G7 vào cảng PTSC Supply Base.

Lai dắt sà lan Posh Giant 3 từ vị trí G7 vào cảng PTSC Supply Base.