• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt WEST ARIAL từ cảng PV SHIPYARD ra vị trí neo H17

Lai dắt WEST ARIAL từ cảng PV SHIPYARD ra vị trí neo H17