ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDERS

Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ADMINISTRATION COUNCIL

BAN KIỂM SOÁT
BORAD of CONTROL

Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue

BAN GIÁM ĐỐC
BORAD of DIRECTOR

Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue
Vertical-Line-Seperator-LENSEC-Blue

Phòng điều độ
Operation Department

Phòng tài chính – kế toán
F&A Department

Phòng kế hoạch kinh doanh
B&P Department

Phòng tổ chức – hành chính
Admin Departmen

Phòng kỹ thuật – vật tư
Technical Department

Trung tâm điều
hành sản xuất
Operation Center

Đội Tàu lai dắt
(28 tàu)
The Tugs fleet