• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Trung tâm điều hành sản xuất